Výpůjční řád

Tento výpůjční řád platí při zapůjčení jakéhokoliv předmětu výpůjčky v půjčovně www.sup4u.cz provozované společností Datram Praha, spol. s r.o. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.sup4u.cz naleznete ZDE

1. Pokud není v Nájemní smlouvě (dále jen smlouva) uvedeno  jinak, má právo používat zapůjčené zařízení pouze osoba uvedená ve smlouvě.
2. K pronájmu jakéhokoliv předmětu je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.
3. Pronájem je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:
platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)
platný Cestovní pas
platný Řidičský průkaz občana EU
4. Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba, která je jako zletilá uznaná soudem ), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním předmětu výpůjčky může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek. 
5. Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.
6. Nájemce je povinen ověřit si fyzický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.
7. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
8. Používání zapůjčeného předmětu je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na:
jeho vlastním majetku
na jiných předmětech movitých i nemovitých
jiných osobách po celou dobu nájmu
za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky
9. Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechny předměty uvedené v jim podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.
10. Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodelně oznámit tuto skutečnost  pronajímateli.. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč.
11. Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.
12. Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli  cenu předmětu uvedenou na smlouvě.
13. Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
14. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.
15. Zásady správného užívání předmětu výpůjčky jsou součástí smlouvy  a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.
16. Zapůjčený předmět je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konzultovat s pronajímatelem.
17. Pronajímatel nabízí také možnost zakoupení dárkového certifikátu. Tento certifikát opravňuje jeho držitele k zapůjčení libovolného předmětu na dobu na něm uvedenou. Nájemcem předmětu v tomto případě je držitel tohoto certifikátu, na kterého se tímto vztahují všechny výše uvedené povinnosti nájemce předmětu, vč. předložení dvou dokladů totožnosti a složení vratné zálohy. Půjčovné ve výši dle platného ceníku hradí kupující dárkového certifikátu. Platnost certifikátu je časově limitována termínem na něm uvedeným. Dárkový certifikát je platný pouze řádně označený razítkem a podpisem pronajímatele.
18. Cena zapůjčení elektrokola se řídí platným ceníkem zvěřejněným zde: https://www.sup4u.cz/pujcovna/
19. Zapůjčení přes víkend je možné pouze od pátku do pondělí. Jakékoliv kratší výpůjčky nejsou o víkendu možné.